Wiedersehen an der Spree – Tagungsbericht zum 21. @kit-Kongress – 11. Forum „Kommunikation & Recht“ – 21.-23.6.2023, Berlin (bibtex)
by Maximilian Leicht
Reference:
Maximilian Leicht: Wiedersehen an der Spree – Tagungsbericht zum 21. @kit-Kongress – 11. Forum „Kommunikation & Recht“ – 21.-23.6.2023, Berlin, Kommunikation & Recht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, no. 07-08/2023, 2023.
Bibtex Entry:
@Misc{		  leichtakit2023,
  author	= {Leicht, Maximilian},
  howpublished	= {Kommunikation & Recht},
  number	= {07-08/2023},
  publisher	= {Fachmedien Recht und Wirtschaft},
  title		= {{Wiedersehen an der Spree – Tagungsbericht zum 21.
		  @kit-Kongress – 11. Forum „Kommunikation & Recht“ –
		  21.-23.6.2023, Berlin}},
  year		= {2023}
}
Powered by bibtexbrowser and love